Задължения и отговорности за длъжността готвач/главен готвач Е-мейл

   

   

   

   

   

   

   

         Някои от основните задължения и отговорности за длъжността ГОТВАЧ са:

 • отговаря за всичко свързано с кухнята и храната – изготвяне на меню, организация и почистване на кухнята, пазаруване, заявка, доставка и съхранение на необходимите продукти;

 • извършва приемане и подготовка на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати;

 • носи материална отговорност;

 • запознат е с НАССР и всички законови изисквания в сектора;

 • задължава се при приемане на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати да извършва контрол на качеството им;

 • не приема продукти със съмнение или видими отклонения във външния им вид, както и такива с видими признаци на развала или с изтекъл срок на годност;

 • следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им в обозначени по предназначение охлаждаеми и неохлаждаеми складове;

 • първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина – готов продукт;

 • да спазва санитарно - хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция с цел предотвратяване на хранителни заболявания сред консуматорите;

 • спазва стриктно рацептурника и грамажите;

 • води необходимата документация;

 • поддържа високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените им производствени помещения и съоръжения;

 • извършва задължителните профилактични медицински прегледи и изследвания преди постъпване на работа, периодично подновява същите и при липса на актуална към датата на проверката лична здравна книжка бива санкциониран и отстраняван от работа;

 • своевременно информира за нередности управителя на фирмата;

 • уведомява незабавно управителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;

 • не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна, ако не е договорено друго;

 • не се явява на работа при заразно заболяване;

 • спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;

 • поддържа чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.

 • оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост;

 • могат да му бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата;

 • отговаря за качеството на извършваната работа;

 • отговаря за рекламации от клиенти;

 • зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на заведението;

 • да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка;

 • не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти;

 • лоялен е към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и пази доброто му име.